Dr. Xiaofeng Wang

xiao

Faculty of Computer Science
Room: POS 3.11

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016181
F: +39 0471 016009

xiaofeng.wangATunibz.it

Dr. Nabil El Ioini

nabil


Faculty of Computer Science

Room: POS 1.08

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016138
F: +39 0471 016009

nabil.elioiniAT.unibz.it

 
Dr. Ilenia Fronza

fronza


Faculty of Computer Science

Room: POS 3.03

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016247
F: +39 0471 016009

ilenia.fronzaATunibz.it

 
Dr. Andrea Alexander Janes

janes


Faculty of Computer Science

Room: POS 1.12

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016132
F: +39 0471 016009

andrea.janesATunibz.it

 
Prof. Dr. Claus Pahl

pahl


Faculty of Computer Science

Room: POS ?

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016177
F: +39 0471 016009

claus.pahlATunibz.it
Personal website

 
Prof. Barbara Russo

russo

Faculty of Computer Science
Room: POS 1.15

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016170
F: +39 0471 016009

barbara.russoATunibz.it
Personal website

 
Dr. Davide Taibi

russoFaculty of Computer Science
Room: POS 3.13

Dominikanerplatz, 3 – piazza Domenicani, 3
39100 Bozen-Bolzano

T: +39 0471 016185
F: +39 0471 016009

davide.taibiATunibz.it
Personal website